1978-01-11 - Houston, TX

1978-04-30 - Tokyo, Japan

1978-09-30 - Houston, TX